Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za udział w akcji.

Do zobaczenia za rok w jubileuszowej 10. edycji Eskapady!

Zapraszamy za rok!!!

KONKURS

Regulamin: Konkursu „Tworzymy konstelację ESKAPADA 2023”

 

§1. Zasady ogólne

 1. Konkurs jest organizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, z siedzibą w Toruniu, pod adresem Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, zwany dalej “Organizatorem”.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych kreatywnych prac fotograficznych przedstawiających zwiedzanie regionu z przewodnikiem podczas akcji „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem” odbywającej się w dniach 22-23 kwietnia 2023 r., w miejscach zgodnym ze spisem wydarzeń, którzy dodatkowo uzasadnią wybór swojego miejsca jako najjaśniejszej gwiazdy ESKAPADY 2023.
 3. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 4. Organizator zapewnia udział w Konkursie i przyzna nagrody wyłącznie Uczestnikom Konkursu działającym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami praw i spełniającym wymogi określone w Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage akcji Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na portalu Facebook: (https://www.facebook.com/eskapadazprzewodnikiem )
 8. Informacje o Konkursie w formie posta konkursowego oraz Regulamin konkursu opublikowane będą na Fanpage akcji Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem na portalu Facebook i Instagram.
 9. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu na Fanpage akcji Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem na Facebooku i Instagramie oraz w siedzibie Organizatora.

§2 Zasady i cel Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na Facebooku, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs trwa od 22 kwietnia 2023 roku od godz. 9.00 do 26 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59.
 3. Zadaniem Uczestnika jest zamieszczenie zdjęcia wraz z uzasadnieniem, dlaczego jego zdaniem przedstawione miejsce/wycieczka jest najjaśniejszą gwiazdą ESKAPADY 2023 pod postem konkursowym na Facebooku i oznaczenie #eskapada2023konkurs.
 4. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym, rasowym nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
 5. Na decyzję Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjętej na podstawie niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie.
 6. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne członków Jury.
 7. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości Facebook lub Instagram.
 8. Uczestnik oświadcza, że przesłane prace konkursowe nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści/grafiki/zdjęcia naruszały prawa osób trzecich.

§3 Wyłonienie zwycięzców

 1. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne członków Jury.
 2. Informację o wygranej Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości Facebook lub Instagram.
 3. W skład Komisji Konkursowej, której celem będzie wskazanie dziesięciu najbardziej kreatywnych, zwycięskich zgłoszeń wchodzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Promocji oraz Sportu i Turystyki:

a) Anna Jasińska – kierownik w Departamencie Promocji;

b) Marcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki;

c) Małgorzata Stokłosa – kierownik Biura ds. rozwoju turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki;

d) Agnieszka Komorowska – pracownik Biura ds. rozwoju turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki.

e) Marek Wiśniewski – pracownik Biura ds. rozwoju turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki.

 

§4 Nagrody

 1. Jury przyzna trzy nagrody: zestawy upominków województwa kujawsko-pomorskiego.
 2. Nagroda zostanie wydana do rąk własnych w siedzibie organizatora albo wysłana pocztą na adres wskazany przez Uczestnika.
 3. Laureat traci prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących przypadkach:

                  a) gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Uczestnika będącego laureatem Konkursu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej;

                b) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Uczestnika będącego laureatem.

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia Reklamacji do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data nadania Reklamacji na adres Organizatora u operatora publicznego. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs. Tworzymy konstelację ESKAPADA 2023”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany przez Uczestnika.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne usługi, nagrody rzeczowe, ani też równowartość pieniężną.
 5. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

§5 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane udostępniane podczas udziału w Konkursie będą przetwarzane przez Wykonawcę w celach związanych z realizacją konkursu.
 2. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę ich danych wyłącznie w zakresie i celach związanych
   z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 5. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika. Uczestnicy, którzy chcą uzyskać dostęp do swoich danych powinni kontaktować się na adres e-mail turystyka@kujawsko-pomorskie.pl.
 6. Dane osobowe Uczestników nie zostaną ujawnione osobom lub instytucjom trzecim.

 

§6 Prawa autorskie

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Organizatora tekstów i Zdjęć na rzecz Organizatora.

 

§7 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego.