Zasady uczestnictwa

„ESKAPADA. POZNAJ SWÓJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”

organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego

w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 27-28 kwietnia 2024 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Celem akcji jest promocja oferty turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego wśród mieszkańców regionu oraz propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym i przyjaciół oraz korzystanie z wszelkiego rodzaju usług przewodnickich.

2. Koordynatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynator gromadzi i udostępnia na stronie https://eskapada-z-przewodnikiem.pl/ oferty zwiedzania różnych miejsc na terenie województwa.

3. Organizatorami akcji są: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, uczelnie, przedsiębiorcy branży turystycznej oraz  inne podmioty, którzy przygotowali oferty zwiedzania (wydarzenia) i zgłosili je Koordynatorowi do udostępnienia na wyżej wymienionej stronie www. Nazwa Organizatora jest publikowana w opisie każdego wydarzenia.

4. Akcja odbywa się w dniach 27-28 kwietnia 2024 r. i wyłącznie w tych dniach i podanych przez Organizatorów godzinach dostępne są aktualne oferty zwiedzania i wydarzenia publikowane na wyżej wymienionej stronie www.

5. Uczestnikami akcji mogą być mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz turyści spoza województwa, którzy uczestniczą w wybranych przez siebie formach zwiedzania (wydarzeniach).

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

1.     Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dokonanie rejestracji na stronie https://eskapada-z-przewodnikiem.pl/ poprzez formularz na wydarzenie znajdujący się przy każdym z wydarzeń.

2.     Rejestracja na poszczególne wydarzenia odbędzie się od 17 kwietnia od godz. 9.00. do momentu wyczerpania liczby dostępnych miejsc lub do 25 kwietnia 2024 r. do godziny 21:00.

3.     Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona. Liczba dostępnych miejsc opublikowana jest w opisie wydarzenia.

4. Warunkiem odbycia się wybranych wydarzeń jest zadeklarowana przez Organizatora minimalna liczba uczestników, która jest podana pod listą uczestników W przypadku braku minimalnej liczby zapisanych uczestników wydarzenie nie odbędzie się. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani najpóźniej 26 kwietnia br. do godz. 15.00 poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany podczas rejestracji adres uczestnika.

5. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne lub za symboliczne 2 zł (dojazd na wydarzenia we własnym zakresie).

6. Uczestnik może zarejestrować/zapisać się na dowolną liczbę wydarzeń. Nie będzie możliwa jednak rejestracja na wydarzenia odbywające się w tym samym czasie.

7. Uczestnik, dokonując rejestracji na dane wydarzenie podaje następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, wiek, miejsce zamieszkania. Podanie wymienionych danych jest warunkiem koniecznym umożliwiającym rejestrację i uczestnictwo w wydarzeniu.

8. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma wiadomość, na podanego e-maila i nr tel. z prośbą o potwierdzenie rejestracji klikając w przycisk „potwierdź rezerwację” przez e-mail bądź sms. Imię i nazwisko Uczestnika oraz ilość zarezerwowanych miejsc  automatycznie pojawi się na liście, publikowanej pod wydarzeniem.

9. Uczestnik będzie mógł zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez otrzymanego e-maila potwierdzającego udział klikając w przycisk „anuluj rezerwację”. Dane Uczestnika zostaną usunięte z listy.

10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Uczestnik może zarejestrować jednorazowo osoby niepełnoletnie nad którymi sprawuje opiekę prawną (dzieci) oraz innych członków rodziny, lub znajomych posługując się tym samym adresem e-mail. W tym celu dla każdej z osób należy wprowadzić wymagane w rejestracji dane, tj. wiek i miejsce zamieszkania.

12. Pod każdym wydarzeniem, w serwisie www publikowana jest lista uczestników (imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość zarezerwowanych miejscówek) oraz pozostała liczba wolnych miejsc.

13. Uczestnik wydarzenia otrzyma za pośrednictwem Organizatorów materiały promocyjne przygotowane przez Koordynatora akcji.

14. Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność. Koordynator i Organizator wydarzenia nie zapewniają ubezpieczenia oraz nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły w czasie zwiedzania, zarówno wobec Uczestników, jak i osób trzecich.

15. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminami Organizatorów wydarzeń stanowiących załącznik do opisu wydarzenia na stronie: https://eskapada-z-przewodnikiem.pl/ i ich przestrzegać.

16. Koordynator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zwiedzania. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie bądź osoby małoletnie będące pod jego opieką.

17. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom przedstawiciela Organizatora – przewodnika.

18. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach oraz do celów promocyjnych akcji, realizowanych przez Koordynatora i Organizatora podczas tej edycji i kolejnych.

19. W sprawach dotyczących działania formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z biurem ds. Rozwoju Turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; w sprawach merytorycznych – z osobą wyznaczoną przez Organizatora.

20. Dokonanie rejestracji na wydarzenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych zasad.

21. Ostateczna interpretacja zasad uczestnictwa należy do Koordynatora. W sprawach spornych decyzja Koordynatora jest decyzją ostateczną.

22. Nieznajomość zasad nie zwalnia Uczestnika od ich przestrzegania.